اين مجموعه كه از سال 1390 با عنوان كارگزار حقیقی به کد 606 شروع به فعالیت کرد و در سال 1397 پس از کسب مجوزهای لازم از بیمه مرکزی این مجموعه با نام شرکت کارگزاری ممتاز اندیشان آتیه گستر به کد 1343 به عنوان کارگزاری رسمی حقوقی به شماره ثبت 534348 ارتقا یافته و فعالیت های خود را در این زمینه گسترش داده است.